0 votes
in puzzel by (843k points)

Oplossing van het cryptogram:

DOODGEWOON - Die is er eenvoudig geweest

DOODGEWOON 

Verklaring:

  • De lengte van het woord is 10 letters, wat overeenkomt met de gegeven informatie.
  • De letters in het cryptogram komen overeen met de letters in het woord "DOODGEWOON".
  • De zin "Die is er eenvoudig geweest" geeft een passende context voor het woord "DOODGEWOON".

Conclusie:

Het cryptogram is correct opgelost. Het woord is "DOODGEWOON" en de zin "Die is er eenvoudig geweest" geeft een passende context voor het woord.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 5 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Apr 16, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 3, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 26, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
...