0 votes
in puzzel by (824k points)

Hulpjes van de ridder in de middeleeuwen:

  • Knaap: Jongeman in opleiding tot ridder, leert van de ridder.
  • Schildknaap: Draagt schild en wapens, helpt met aankleden en wapenen.
  • оруженосец: Verzorgt de paarden, zadelt ze en leidt ze in de strijd.
  • Huisbedienden: Koks, schilders, kamermeisjes, etc.

Sociale status:

  • Knapen: adellijk.
  • Schildknapen en оруженосцы: lager.

Taken:

  • Variëren depending van tijd, regio, en sociale status.

Page 

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Oct 15, 2023 in puzzel by admin (824k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Feb 11 in puzzel by admin (824k points)
...