0 votes
in puzzel by (843k points)

welke componist schreef water music , De componist die Water Music schreef was George Frideric Handel.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Mar 5, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Mar 4, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
3 answers
asked Mar 4, 2023 in puzzel by admin (843k points)
...