0 votes
in puzzel by (847k points)

De persoon die in 1998 zijn eigen academie voor musicaltheater oprichtte, is Frank Sanders. Zijn naam heeft 13 letters en past daarmee in de puzzel.

FRANK-SANDERS

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked May 26 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 12, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 9, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 10, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
2 answers
asked May 20, 2023 in puzzel by admin (847k points)
...