0 votes
in puzzel by (847k points)

Kernpunten:

  • Frank Sanders richtte in 1998 de Frank Sanders Akademie op.
  • De academie is gericht op musicaltheater en muziektheater.
  • Het is een van de meest gerenommeerde opleidingen in Nederland.

FRANK SANDERS

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
...