0 votes
in puzzel by (847k points)

In Iran wordt de hoogste geestelijk leider "Opperste Leider" genoemd. In het Perzisch heet dit "Rahbar-e Mo'azzam". De titel die vaak gebruikt wordt voor deze rol is "Ayatollah".

Voor een negen-letter woord dat overeenkomt met de beschrijving "hoogste geestelijk leider" in Iran, is "Ayatollah" echter correct.

Ayatollah 

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 4, 2023 in puzzel by admin (847k points)
...