0 votes
in puzzel by (847k points)

Synoniemen voor "STRATEGIE" (9 letters):

Algemeen: Plan, Beleid, Aanpak, Visie, Doelgerichtheid, Koers Oorlogvoering: Krijgskunst, Tactiek, Manoeuvre, Oorlogsplan Overig: List, Truc, Slimheid

STRATEGIE

Tips:

  • Denk aan de context en het register.
  • Gebruik online woordenboeken.

Voorbeelden:

  • Bedrijf: nieuw plan / beleid.
  • Generaal: briljante tactiek.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Aug 26, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Nov 5, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 4, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
1 answer
asked Jul 23, 2023 in puzzel by admin (847k points)
...