0 votes
in puzzel by (843k points)

IKEA

De oprichter van IKEA, Ingvar Kamprad, overleed in 2018. De naam IKEA is een acroniem van de initialen van Kamprad en de namen van de boerderij en het dorp waar hij opgroeide: Ingvar Kamprad Elmhult Agunnaryd.

Is er iets anders dat je wilt weten over IKEA of Ingvar Kamprad?

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Aug 13, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
...