0 votes
in puzzel by (843k points)

Loeki de Leeuw trad op voor de reclamestichting Ster (4 letters).

Sinds 1972 was Loeki te zien in de reclameblokken van Ster op de Nederlandse televisie. In korte, humoristische filmpjes beleefde hij allerlei avonturen, vaak met een onhandige twist. Zijn bekende kreet "Asjemenou!" werd al snel synoniem voor de reclameblokken.

Ster 

Zelfs na zijn afscheid in 2004 bleef Loeki populair. In 2021 maakte hij zijn comeback bij Ster, waar hij nog steeds de reclameblokken vrolijk maakt.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Apr 23, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
2 answers
...