0 votes
in puzzel by (801k points)

Antwoord: RAAI

  • Dialectwoord voor greppel of sloot.
  • Specifiek in hoogveen te vinden.
  • Korte, eenvoudige term.

Andere mogelijke antwoorden (5+ letters):

  • Greppel
  • Sloot
  • Waterloop
  • Drainagesloot
  • Hoogveensloot

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 25, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 11 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 10 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Sep 24, 2023 in puzzel by admin (801k points)
...