0 votes
in puzzel by (801k points)

Bloedvat:

  • Algemene term: ader
  • Van hart weg: slagader/arterie
  • Naar hart toe: ader
  • Heel klein: haarvat

Medisch:

  • Slagader/arterie: van hart weg
  • Ader: naar hart toe

Veel soorten bloedvaten met verschillende functies.

Ader

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 30, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
asked Jul 22, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 11, 2023 in puzzel by admin (801k points)
...