0 votes
in puzzel by (801k points)

Het schiereiland in het nabije oosten dat lange tijd een strijdpunt was tussen Egypte en Israël is Sinaï.

(5 letters)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 25, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
...