0 votes
in puzzel by (824k points)

De opstandeling in de 80jarige oorlog:

Benamingen:

 • Nederlandse Opstand (officieel)
 • Opstand der Nederlanden (officieel)
 • Tachtigjarige Oorlog (gebruikelijk)
 • Beeldenstorm (begin opstand)
 • Spaanse Furie (wreedheid repressie)
 • Patriottenoorlog (nationalistische term)

Rebellen:

 • Opstandelingen (neutraal)
 • Geuzen (Watergeuzen & rebellen)
 • Ketters (Spaanse term voor protestanten)
 • Patriotten (heldhaftige verdedigers)

Keuze benaming:

 • Afhankelijk van perspectief spreker/schrijver
 • Historici: neutraal (Opstand der Nederlanden)

Politiek gemotiveerd:

 • Spanjaarden: rebellen = criminelen/ketters
 • Rebellen: patriotten vechten voor vrijheid

GEUS 

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 11 in puzzel by admin (824k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 25, 2023 in puzzel by admin (824k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (824k points)
...