0 votes
in puzzel by (843k points)

aan dit water zit een luchtje ,  De zin "aan dit water zit een luchtje" is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt om aan te geven dat er iets niet klopt. Het wordt typisch gebruikt in een context waarin iets verdachts of onaangenaams wordt ontdekt.

Bijvoorbeeld, als je water uit de kraan haalt en merkt dat het een vreemde geur heeft, kun je zeggen "aan dit water zit een luchtje". Dit betekent dat je denkt dat er iets mis is met het water.

In een bredere context kan de uitdrukking ook figuurlijk worden gebruikt om aan te geven dat er iets verdachts aan de hand is. Bijvoorbeeld, als je betrokken bent bij een zakelijke transactie en je vermoedt dat er iets oneerlijks gebeurt, zou je ook kunnen zeggen "aan deze deal zit een luchtje". Dit betekent dat je denkt dat er iets niet klopt.


 Aan dat water zit een luchtje

We hebben één cryptogram gevonden:

6 letters (1 x)

LOTION - Aan dat water zit een luchtje

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jul 30, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
2 answers
asked Jul 29, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked May 6, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
asked Nov 4, 2023 in puzzel by admin (843k points)
...